Students of Kyriakos Hadjittofis at the European University Cyprus receives the title of Bachelor of Arts.

  • Mikaelle Charalambous
  • Harrys Andreou
  • Raphaelia Avgousti
  • Savvas Dekatris
  • Kyriakos Papadiomhdous